Search results

 1. H

  Gen M có 4050 liên kết hidrô và có hiệu số giữa tỉ lệ phần trăm nuclêôtit loại G và nucleôtit không bổ sung với nó là 20%. Gen M bị đột

  Đáp án: B Gen M: Ta có N = 2A +2G = 100% →H=2A+3G= 135%N → N= 3000 nucleotit →A=T=450 ; G=X=1050 Cặp gen Mm : Tmt = (TM + Tm)×(22 – 1)= 2703 → Tm =451 Xmx = (XM + Xm)×(22 – 1)= 6297 → Xm =1049 → Đột biến thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X → Chiều dài gen không đổi : L= 3,4×N/2=5100Å Xét các phát biểu...
 2. H

  Giả sử một chuỗi thức ăn ở một hệ sinh thái vùng biển khơi được mô tả Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chuỗi thức ăn này?. I. Chỉ

  Đáp án: B Nội dung 3, 4 đúng. Nội dung 1 sai vì sinh vật tiêu thụ bao gồm: động vật phù du, cá trích, cá ngừ. Nội dung 2 sai vì cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4.
 3. H

  Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, sự tăng trưởng kích thước của quần thể theo đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S, ở giai

  Đáp án: D Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, sự tăng trưởng kích thước của quần thể theo đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S, ở giai đoạn ban đầu, số lượng cá thể tăng chậm. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng chậm số lượng cá thể là do kích thước của quần thể còn nhỏ dẫn đến tiềm năng...
 4. H

  Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, sự tăng trưởng kích thước của quần thể theo đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S, ở giai

  Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, sự tăng trưởng kích thước của quần thể theo đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S, ở giai đoạn ban đầu, số lượng cá thể tăng chậm. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng chậm số lượng cá thể là do A. số lượng cá thể của quần thể đang cân bằng với sức chịu...
 5. H

  Ở người, bệnh nào sau đây do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gây ra?

  Ở người, bệnh nào sau đây do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gây ra? A. Bệnh ung thư máu B. Bệnh mù màu C. Bệnh bạch tạng D. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm
 6. H

  Xét một gen có 2 alen, A trội hoàn toàn so với a. Một quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu hình trội chiếm 90%. Sau 5 thế hệ tự phối, tỉ lệ cá

  Xét một gen có 2 alen, A trội hoàn toàn so với a. Một quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu hình trội chiếm 90%. Sau 5 thế hệ tự phối, tỉ lệ cá thể dị hợp trong quần thể còn lại bằng 1,875%. Hãy xác định cấu trúc ban đầu của quần thể nói trên. A. 0,0375AA + 0,8625Aa + 0,1aa = 1 B. 0,6AA + 0,6Aa + 0,1aa...
 7. H

  Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F[sub]1[/sub] có 100% con mắt đỏ, đuôi

  Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình gồm: Ở giới cái có 100% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá thể mắt...
 8. H

  Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbDdEe × AaBbDdEe cho tỉ lệ

  Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbDdEe × AaBbDdEe cho tỉ lệ kiểu hình A-bbD-E- ở đời con là
 9. H

  Hệ sinh thái bền vững nhất khi sự chênh lệch về sinh khối giữa các bậc sinh dưỡng

  Hệ sinh thái bền vững nhất khi sự chênh lệch về sinh khối giữa các bậc sinh dưỡng A. lớn nhất B. tương đối lớn C. ít nhất D. tương đối ít
 10. H

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hệ sinh thái? I. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi

  Đáp án: A Nội dung 1, 2 đúng. Nội dung 3 sai. Năng lượng không được tái sử dụng nhưng vật chất thì vẫn được tái sử dụng. Nội dung 4 sai. Sinh vật phân giải ngoài vi khuẩn còn có nấm.
 11. H

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây về hệ sinh thái là không đúng? I. Trong hệ sinh thái, sinh vật sản xuất là nhóm có khả năng truyền năng

  Đáp án: C Xét các phát biểu của đề bài: (I) sai, sinh vật sản xuất là nhóm sinh vật có khả năng truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật. (II) đúng. (III) sai, sinh vật hóa tự dưỡng là nhóm sinh vật sản xuất. (IV) sai, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng hơn hệ sinh thái nhân tạo...
 12. H

  Thành phần nào sau đây thuộc thành phần cấu trúc của hệ sinh thái mà không thuộc thành phần cấu trúc của quần xã?

  Thành phần nào sau đây thuộc thành phần cấu trúc của hệ sinh thái mà không thuộc thành phần cấu trúc của quần xã? A. Các loài động vật. B. Các loài vi sinh vật. C. Các loài thực vật. D. Xác chết của sinh vật.
 13. H

  Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ:

  Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ: A. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng. B. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín. C. Do có sự can...
 14. H

  Mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự hình thành chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái là

  Mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự hình thành chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái là A. quan hệ cạnh tranh B. quan hệ đối kháng C. quan hệ vật ăn thịt – con mồi D. quan hệ hợp tác
 15. H

  Khi nghiên cứu 4 loài sinh vật thuộc 1 chuỗi thức ăn trong 1 quần xã sinh vật, người ta thu được số liệu dưới đây: Loài Số cá thể Khối

  Khi nghiên cứu 4 loài sinh vật thuộc 1 chuỗi thức ăn trong 1 quần xã sinh vật, người ta thu được số liệu dưới đây: Loài Số cá thể Khối lượng trung bình mỗi cá thể Bình quân năng lượng trên một đơn vị khối lượng 1 10 000 0,1 1 2 5 10 2 3 500 0,002 1,8 4 5 300 000 0,5 Dòng năng lượng đi qua chuỗi...
 16. H

  Một quần xã có các sinh vật sau: (1) Tảo lục đơn bào. (2) Cá rô. (3) Bèo hoa dâu. (4) Tôm. (5) Bèo Nhật Bản. (6) Cá mè trắng. (7) Rau muống. (8)

  Một quần xã có các sinh vật sau: (1) Tảo lục đơn bào. (2) Cá rô. (3) Bèo hoa dâu. (4) Tôm. (5) Bèo Nhật Bản. (6) Cá mè trắng. (7) Rau muống. (8) Cá trắm cỏ. Trong các sinh vật trên, những sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là: A. (3), (4), (7) và (8) B. (1), (2), (6) và (8) C. (2), (4), (5) và...
 17. H

  Cho các hoạt động của con người: (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp. (2) Khai thác triệt để các

  Cho các hoạt động của con người: (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp. (2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh. (3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao, hồ nuôi tôm, cá. (4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách...
 18. H

  Câu nào sau đây sai?

  Câu nào sau đây sai? A. Bất kì loại diễn thế sinh thái nào cũng trải qua một khoảng thời gian và tạo nên một dãy biến thể bởi sự thay thế tuần tự của các quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường B. Quần xã đỉnh cực là quần xã tương đối ổn định theo thời gian C. Hoạt...
 19. H

  Ở người, gen quy định máu khó đông nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên NST Y. Một người đàn ông bị bệnh lấy vợ bình thường, sinh

  Đáp án: A Giải thích : Con trai bị bệnh có kiểu gen XaY → vợ bình thường có kiểu gen XAXa → A đúng. Chồng bệnh có kiểu gen XaY. XAXa x XaY → Đời con: 1/4 XAXa : 1/4XaXa : 1/4XAY : 1/4XaY Đời có con: 1/2 con gái bình thường : 1/2 con gái bệnh → B sai. - Xác suất sinh ra 1 người con trai bình...
Top