Tìm mối liên hệ giữa các tham số $a$và $b$ sao cho hàm số $y=f(x)=2x+a\sin x+b\text{cos}x$ luôn tăng trên $\mathbb{R}$?

admin

Administrator
Staff member
Tìm mối liên hệ giữa các tham số [imath]a[/imath]và [imath]b[/imath] sao cho hàm số [imath]y=f(x)=2x+a\sin x+b\text{cos}x[/imath] luôn tăng trên [imath]\mathbb{R}[/imath]?
A. [imath]\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1[/imath].
B. [imath]a+2b=2\sqrt{3}[/imath].
C. [imath]{{a}^{2}}+{{b}^{2}}\le 4[/imath].
D. [imath]a+2b\ge \frac{1+\sqrt{2}}{3}[/imath].
 
Top