Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-2mx+m+2}{x-m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

admin

Administrator
Staff member
Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số [imath]m[/imath] sao cho hàm số [imath]y=\frac{{{x}^{2}}-2mx+m+2}{x-m}[/imath] đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?
A. Hai.
B. Bốn.
C. Vô số.
D. Không có.
 
Top