Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y={{x}^{4}}-2(m-1){{x}^{2}}+m-2$ đồng biến trên khoảng $(1;3)$?

admin

Administrator
Staff member
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số [imath]m[/imath] sao cho hàm số [imath]y={{x}^{4}}-2(m-1){{x}^{2}}+m-2[/imath] đồng biến trên khoảng [imath](1;3)[/imath]?
A. [imath]m\in \left[ -5;2 \right)[/imath].
B. [imath]m\in \left( -\infty ;2 \right][/imath].
C. [imath]m\in \left( 2,+\infty \right)[/imath].
D. [imath]m\in \left( -\infty ;-5 \right)[/imath].
 
Top