Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-\frac{1}{2}m{{x}^{2}}+2mx-3m+4$ nghịch biến trên một đoạn có độ dài

admin

Administrator
Staff member
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số [imath]m[/imath] sao cho hàm số [imath]y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-\frac{1}{2}m{{x}^{2}}+2mx-3m+4[/imath] nghịch biến trên một đoạn có độ dài là 3?
A. [imath]m=-1;m=9[/imath].
B. [imath]m=-1[/imath].
C. [imath]m=9[/imath].
D. [imath]m=1;m=-9[/imath].
 
Top