Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=\frac{\tan x-2}{\tan x-m}$ đồng biến trên khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{4} \right)$ ?

admin

Administrator
Staff member
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số [imath]m[/imath] sao cho hàm số [imath]y=\frac{\tan x-2}{\tan x-m}[/imath] đồng biến trên khoảng [imath]\left( 0;\frac{\pi }{4} \right)[/imath] ?
A. [imath]1\le m<2[/imath].
B. [imath]m\le 0;1\le m<2[/imath].
C. [imath]m\ge 2[/imath].
D. [imath]m\le 0[/imath].
 
Top