Tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y=-{{x}^{4}}+(2m-3){{x}^{2}}+m$ nghịch biến trên khoảng $\left( 1;2 \right)$ là

admin

Administrator
Staff member
Tất cả các giá trị thực của tham số [imath]m[/imath] sao cho hàm số [imath]y=-{{x}^{4}}+(2m-3){{x}^{2}}+m[/imath] nghịch biến trên khoảng [imath]\left( 1;2 \right)[/imath] là [imath]\left( -\infty ;\frac{p}{q} \right][/imath] , trong đó phân số [imath]\frac{p}{q}[/imath] tối giản và [imath]q>0[/imath]. Hỏi tổng [imath]p+q[/imath] là?
A. 5.
B. 9.
C. 7.
D. 3.
 
Top