Tìm m để hàm số $y=\frac{x-m}{x+1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của chúng

admin

Administrator
Staff member
Tìm m để hàm số [imath]y=\frac{x-m}{x+1}[/imath] đồng biến trên từng khoảng xác định của chúng
A. [imath]m\ge -1[/imath]
B. [imath]m>-1[/imath]
C. [imath]m\ge 1[/imath]
D. [imath]m>1[/imath]
 
Top