Hàm số nào sau đây đồng biến trên R

admin

Administrator
Staff member
Hàm số nào sau đây đồng biến trên R
A. [imath]y=\frac{2x}{x+1}[/imath]
B. [imath]y={{x}^{4}}+2{{x}^{2}}-1[/imath]
C. [imath]y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+3x-2[/imath]
D. [imath]y=\sin x-2x[/imath]
 
Top