Hàm số $y=\frac{1}{3}(m-1){{x}^{3}}+m{{x}^{2}}+(3m-2)x$ luôn đồng biến trên tập xác định khi

admin

Administrator
Staff member
Hàm số [imath]y=\frac{1}{3}(m-1){{x}^{3}}+m{{x}^{2}}+(3m-2)x[/imath] luôn đồng biến trên tập xác định khi
A.[imath]m\le \frac{1}{2}[/imath]
B. [imath]m\le 2[/imath]
C. [imath]m\ge 1[/imath]
D. [imath]m\ge 2[/imath]
 
Top