Hàm số $y=\frac{mx+7m-8}{x-m}$ luôn đồng biến trên từng khoảng xác định khi

admin

Administrator
Staff member
Hàm số [imath]y=\frac{mx+7m-8}{x-m}[/imath] luôn đồng biến trên từng khoảng xác định khi
A. [imath]-8<m<1[/imath]
B. [imath]-8\le m\le 1[/imath]
C. [imath]-4<m<1[/imath]
D. [imath]-4\le m\le 1[/imath]
 
Top