Hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+mx+m$ nghịch biến trên một khoảng có độ dài bằng $1$ khi

admin

Administrator
Staff member
Hàm số [imath]y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+mx+m[/imath] nghịch biến trên một khoảng có độ dài bằng [imath]1[/imath] khi
A. [imath]m=\frac{9}{4}[/imath]
B. [imath]m=-\frac{9}{4}[/imath]
C. [imath]m=\frac{9}{2}[/imath]
D. [imath]m=-\frac{9}{2}[/imath]
 
Top