Giá trị nhỏ nhất của $m$ để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}+m{{x}^{2}}-mx-m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

admin

Administrator
Staff member
Giá trị nhỏ nhất của [imath]m[/imath] để hàm số [imath]y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}+m{{x}^{2}}-mx-m[/imath] đồng biến trên [imath]\mathbb{R}[/imath] là
A. [imath]m=-1[/imath]
B. [imath]m=0[/imath]
C. [imath]m=1[/imath]
D. [imath]m=-2[/imath]
 
Top