Hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}}{3}-\frac{m{{x}^{2}}}{2}-2x+1$ luôn đồng biến trên tập xác định khi

admin

Administrator
Staff member
Hàm số [imath]y=\frac{{{x}^{3}}}{3}-\frac{m{{x}^{2}}}{2}-2x+1[/imath] luôn đồng biến trên tập xác định khi
A. [imath]m<-2\sqrt{2}[/imath]
B. [imath]-8\le m\le 1[/imath]
C. [imath]m>2\sqrt{2}[/imath]
D. không có giá trị [imath]m[/imath]
 
Top