Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho phương trình ${{\log }_{2}}\left( -{{x}^{2}}-3x-m+10 \right)=3$ có hai nghiệm thực phân biệt

Lâm Vũ

New member
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số [imath]m[/imath] sao cho phương trình [imath]{{\log }_{2}}\left( -{{x}^{2}}-3x-m+10 \right)=3[/imath] có hai nghiệm thực phân biệt, trái dấu.
A. [imath]m<4[/imath]
B. [imath]m<2[/imath]
C. [imath]m>2[/imath]
D. [imath]m>4[/imath]
 

Ánh Tuyết

New member
Ký hiệu (*) là phương trình đã cho, ta có [imath]\left( * \right)\Leftrightarrow {{x}^{2}}+3x+\left( m-2 \right)=0[/imath]
Từ đó, căn cứ điều kiện cần và đủ để một phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt trái dấu, tìm ra các giá trị [imath]m[/imath] thỏa mãn yêu cầu đề bài.
 
Top