Tính đạo hàm của hàm số $y={{\log }_{\sqrt{3}}}\left| 2x-5 \right|$

Ánh Tuyết

New member
Tính đạo hàm của hàm số [imath]y={{\log }_{\sqrt{3}}}\left| 2x-5 \right|[/imath]
A. [imath]{{y}^{'}}=\frac{4}{\left( 2x-5 \right)\ln 3}[/imath]
C. [imath]{{y}^{'}}=\frac{1}{\left( 2x-5 \right)\ln 3}[/imath]
B. [imath]{{y}^{'}}=\frac{1}{\left| 2x-5 \right|\ln 3}[/imath]
D. [imath]{{y}^{'}}=\frac{4}{\left| 2x-5 \right|\ln 3}[/imath]
 

Lâm Vũ

New member
Hàm số đã cho có dạng [imath]y={{\log }_{a}}\left| u\left( x \right) \right|[/imath] [imath](a=\sqrt{3}[/imath] và [imath]u\left( x \right)=2x-5)[/imath].
 
Top