Tính đạo hàm của hàm số $y={{19}^{{{x}^{2}}+1}}$

doanvantung

New member
Tính đạo hàm của hàm số [imath]y={{19}^{{{x}^{2}}+1}}[/imath]
A. [imath]{{y}^{'}}=2x\left( {{x}^{2}}+1 \right){{.19}^{{{x}^{2}}}}[/imath]
C. [imath]{{y}^{'}}=(2x+1){{.19}^{{{x}^{2}}+1}}.\ln 19[/imath]
B. [imath]{{y}^{'}}=(2x+1){{.19}^{{{x}^{2}}+1}}[/imath]
D. [imath]{{y}^{'}}=2x{{.19}^{{{x}^{2}}+1}}.\ln 19[/imath]
 
Top