Giải bất phương trình ${{\log }_{2}}\left( 3x-1 \right)>3$

Giải bất phương trình [imath]{{\log }_{2}}\left( 3x-1 \right)>3[/imath]
A. [imath]x>3[/imath]
B. [imath]\frac{1}{3}<x<3[/imath]
C. [imath]x<3[/imath]
D. [imath]x>\frac{10}{3}[/imath]
 

Lâm Vũ

New member
Phân tích: Vì yêu cầu đặt ra ở câu hỏi là tìm tập nghiệm của một bất phương trình có dạng [imath]{{\log }_{a}}f\left( x \right)>b[/imath] , với [imath]a,b>0[/imath] và [imath]a\ne 1[/imath] , nên cần dựa vào cách giải bất phương trình có dạng vừa nêu để tìm ra phương án trả lời đúng.
Hướng dẫn giải : Ta có: [imath]{{\log }_{2}}\left( 3x-1 \right)>3\Leftrightarrow 3x-1>{{2}^{3}}\Leftrightarrow x>3[/imath]
Từ đó A là phương án trả lời đúng.
Nhận xét: Câu hỏi ở Ví dụ này là một câu hỏi nhằm kiểm tra khả năng sử dụng một phương pháp giải bất phương trình logarit đã biết để giải một bất phương trình có dạng đơn giản, tương tự các bất phương trình đã được đề cập trong SGK . Vì thế, câu hỏi đã ra là một câu hỏi ở cấp độ “thông hiểu”.
 
Top