Tìm tập xác định $D$của hàm số $y={{\left( 1-x \right)}^{\frac{2}{3}}}$

Tìm tập xác định [imath]D[/imath]của hàm số [imath]y={{\left( 1-x \right)}^{\frac{2}{3}}}[/imath]
A. [imath]D=\left( -\infty ;+\infty \right)[/imath]
C. [imath]D=\left( -\infty ;1 \right)[/imath]
B. [imath]D=(-\infty ;1][/imath]
D. [imath]D=\left( -\infty ;+\infty \right)\backslash \left\{ 1 \right\}[/imath]
 

Lâm Vũ

New member
Vì [imath]\frac{2}{3}[/imath] là số không nguyên nên theo định nghĩa hàm số lũy thừa, hàm số đã cho chỉ xác định tại các giá trị [imath]x[/imath] mà [imath]1-x>0[/imath].
 
Top