Tìm số thực $a$, biết ${{\log }_{3}}\left( 2-a \right)=2$

Tìm số thực [imath]a[/imath], biết [imath]{{\log }_{3}}\left( 2-a \right)=2[/imath]
A. [imath]a=-4[/imath]
B. [imath]a=6[/imath]
C. [imath]a=-7[/imath]
D. [imath]a=-6[/imath]
 

Lâm Vũ

New member
Thay các giá trị [imath]a[/imath] đã cho ở các phương án A, B, C, D vào biểu thưc [imath]{{\log }_{3}}\left( 2-a \right)[/imath] để kiểm tra.
 
Top