Một gen có hiệu số phần trăm nuclêôtit loại adenin với một loại nuclêôtit khác là 5% và có số nucleotit loại adenin là 660. Sau khi gen

doanvantung

New member
Một gen có hiệu số phần trăm nuclêôtit loại adenin với một loại nuclêôtit khác là 5% và có số nucleotit loại adenin là 660. Sau khi gen xảy ra đột biến điểm, gen đột biến có chiều dài 408 nm và có tỉ lệ
. Dạng đột biến điểm xảy ra với nói gen nói trên là
A. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X.
B. mất một cặp nucleotit loại A-T.
C. thêm một cặp nucleotit loại G-X.
D. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.
 

Homerneato

New member
Đáp án: A
A - G =5% và A +G = 50% → A =27,5%; G =22,5%. Số nuclêôtit loại A = 660 → N =(660 x 100) : 27,5 = 2400 nuclêôtit → G = 540.
L = N/2 x3,4 = 4080Å
Khi bị đột biến gen vẫn giữ chiều dài 4080Å → tổng số nuclêôtit không đổi → Đây là đột biến dạng thay thế.
Gen đột biến có G/A = 82,1%; Gen bình thường: G/A = 81,82%
Tỷ lệ G/A tăng → G tăng, A giảm → Dạng đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.
 
Top