Ở sinh vật nhân sơ, xét gen B dài 0,408µm và có A = G. Trên mạch 1 của gen có A = 120, mạch 2 của gen có X = 20% tổng số nucleotit của

Han

New member
Ở sinh vật nhân sơ, xét gen B dài 0,408µm và có A = G. Trên mạch 1 của gen có A = 120, mạch 2 của gen có X = 20% tổng số nucleotit của mạch. Gen B bị đột biến thành alen b, alen b tự nhân đôi 2 lần liên tiếp thì môi trường nội bào cần cung cấp 7194 nucleotit tự do và số liên kết hidro trong các gen con thu được là 11988. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về gen B?
I. Đột biến đã xảy ra với gen B là mất 1 cặp G-X.
II. Tổng số nucleotit của gen B là 2400.
III. Mạch 1 của gen B có A = 120; T = 360; G = 240; X = 480.
IV. Dạng đột biến trên chỉ làm thay đổi 1 bộ ba.
A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
 

JoshuaUlcer

New member
Đáp án: B
Gen B:
Mạch 1 có A[sub]1[/sub] = 120=T[sub]2[/sub] →A[sub]2[/sub] = T[sub]1[/sub] = 600 – 120 = 480
Mạch 2 có X[sub]2[/sub] = 20%N[sub]B[/sub]/2 =240 = G[sub]1[/sub] → X[sub]1[/sub]=G[sub]2[/sub] = 600 – 240 = 380
Gen b có tổng số nucleotit là N[sub]B[/sub]
Gen b nhân đôi 2 lần
Ta có N[sub]mt[/sub] = N[sub]b[/sub]×(2[sup]2[/sup] – 1)= 7194 → N[sub]b[/sub] = 2398
Số liên kết hidro trong mỗi gen con là : H[sub]b[/sub] = H : 2[sup]2[/sup] = 2997
Số nucleotit từng loại có thể tính theo hệ phương trình:
→ Đột biến mất 1 cặp G-X
I đúng
II đúng
III sai, mạch 1 của gen B: A[sub]1[/sub] = 120; T[sub]1[/sub] = 480 ; G[sub]1[/sub] = 240 ; X[sub]1[/sub] = 380
IV sai, đột biến trên làm thay đổi các bộ ba từ điểm đột biến.
 
Top