Chọn khẳng định đúng.

admin

Administrator
Staff member
Chọn khẳng định đúng.
A. [imath]\ln x>0\Leftrightarrow x>1[/imath]
B. [imath]{{\log }_{\frac{1}{2}}}b>{{\log }_{\frac{1}{2}}}c\Leftrightarrow 0<b<c[/imath]
C. [imath]{{\log }_{2}}x>0\Leftrightarrow 0<x<1[/imath]
D. [imath]\log b=\log c\Leftrightarrow b=c[/imath]
 
Top