Cho 3 số thực $a,b,c$ thỏa mãn $a>0,\text{ }a\ne 1,\text{ }b>0,\text{ }c>0$. Chọn đáp án đúng.

admin

Administrator
Staff member
Cho 3 số thực [imath]a,b,c[/imath] thỏa mãn [imath]a>0,\text{ }a\ne 1,\text{ }b>0,\text{ }c>0[/imath]. Chọn đáp án đúng.
A. [imath]{{\log }_{a}}b>{{\log }_{a}}c\Leftrightarrow b>c[/imath]
B. [imath]{{\log }_{a}}b<{{\log }_{a}}c\Leftrightarrow b<c[/imath]
C. [imath]{{\log }_{a}}b={{\log }_{a}}c\Leftrightarrow b=c[/imath]
D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
 
Top